Förekomst av allergier påverkas av mögel

Mögel är en svamp som ger ifrån sig mykotoxiner och sporer vilket kan ge upphov till mögelallergi. Ett hus som är mögelangripet behöver inte nödvändigtvis vara drabbat av dålig lukt för att de som bor i huset ska känna symptom.
Vill ni veta detaljer Klicka Här
Man kan om man misstänker att man har mögel i huset ta hjälp av en mögelhund, speciellt tränade hundar som använder sitt enorma luktsinne för att finna mögel.

Mykotoxiner är ämnen som förekommer i olika mögelsvampar och som tack vare sin ringa storlek kan tränga in i många material, gärna porösa sådana som betong. En mögelangripen källare kan alltså leda till besvär för de boende fastän de inte vistas i källaren ofta då mykotoxinerna letar sig bort från källan.

Allergi innebär att kroppen har utvecklat ett försvar mot ett i sig ofarligt protein som förekommer i till exempel pollen, hos pälsdjur alternativt i mögel. Reaktionen är kvick och av varierande grad, allt från några utslag alternativt lite snuva till en anafylaktisk chock som tvingas behandlas akut för att inte ha dödlig utgång. Allergier är vanligare i västvärlden och antas bero på att en del celler i immunförsvaret som normalt tar hand om bland annat parasitangrepp inte har tillräckligt att göra och då utvecklar överkänslighet mot andra ämnen istället.

Då mögelsporerna är luftburna kommer de främst i förbindelse med människor genom luftvägarna – vi andas in dem. Således blir symptomen av luftvägskaraktär, nämligen hosta, snuva och andningssvårigheter. Också rinniga samt kliande ögon är förekomande.

Mögel trivs i fuktig samt stilla miljö, till exempel i källare och badrum som inte används. Har man fått mögel i sitt hus är det viktigt att man tar bort källan ifall man kan, alternativt sanerar den ordentligt med mögeldödande medel såsom Fulstopp eller Tvärstopp.

Mögelsporer och mykotoxiner försvinner dock inte helt ifall man enbart sanderar. Det lämpligaste är alltså att avlägsna de delar som är angripet och byta ut de med torrt nytt material.

Mögelsporer och mykotoxin försvinner efterhand, men om man lider av svår allergi kan det vara bra att undvika området under en tid. Har man lindrigare problem, exempelvis rinniga ögon samt snuva är det oftast inga problem att flytta in tillbaka till huset relativt omgående efter sanering.

Mögelallergi behandlas som andra allergier, exempelvis mot pollen. Först och främst ska man prova undvika att utsätta sig för det agens som orsakar allergin, i detta fall mögel. Det är inte alla gånger möjligt, självfallet, och då får man medicinera.

De vanligaste medicinerna mot allergi är antihistaminer som intas i tablettform och som verkar förebyggande inom tjugo minuter till en timme. Det förhindrar att så kallade mastceller frisätter histamin. Histaminet är det som gör att luftrören svullnar upp och att det kliar i ögon samt näsa. Man kan likaså använda sig av nässpray.

För rinniga ögon finns särskilda medel, så kallade lokala läkemedel, i ögondroppsform. Dessa finns receptfritt, precis som antihistaminer och de flesta nässprayer. Om man har besvär med astmasymptom bör man utredas för det och ges tillpassad astmamedicin, vanligtvis i inhalatorform. Dessa är receptbelagda.

Allergi mot mögel kan vara oerhört besvärligt, men om man vet hur man ska hantera det kan problemen minskas och till och med försvinna.