Så här gör du för att undvika mögel i huset

Mögel i hus

Mögel i hus är ett obehagligt fenomen. Tack och lov är det inte omöjligt att bli av med det. Husmögel angriper vanligtvis undermåligt ventilerade utrymmen där det förekommer fukt. Fukt är nämligen väsentligt för att mögel och annan mikrobiell påväxt så som bakterier ska växa till sig.

Man upptäcker mestadels möglet genom att man upplever en dålig lukt när man kommer innanför dörren. Denna stank kommer från lättflyktiga organiska gaser som svampen avger. Efter ett tag i miljön kommer man vänja sig och upphöra känna lukten. Det är således inte jämt lätt att känna mögeldoften i ett hus där man vistas väldigt mycket.

Den dåliga lukten kommer krypande tillsammans med karakteristiska mögelfläckar och kanske även fuktfläckar, med tanke på att dessa två fenomen helst kommer efter varandra – fukt leder till mögel.

Mögel, oavsett ifall det är husmögel, svartmögel eller av någon annan typ, trivs i fuktig omgivning där det får expandera ostört. Sådana platser är till exempel badrum, källare samt vindar. Flera hus har drabbats av mögel på senare år. Detta har sin grund i olika förändringar som har skett sedan huset byggdes, för ofta rör det sig om hus som har några år på nacken. Fulstopp

Det kan vara att man har ersatt värmekällan från oljepanna och därmed gjort så att vissa delar av huset inte värms upp lika kraftigt som tidigare, exempelvis källare. En annan orsak till den ökade förekomsten av mögel i hus är att många hus inte var noggrant isolerade när de byggdes – man eldade med hjälp av olja eller liknande för värmen och att huset var isolerat medförde att det uppstod en luftgenomströmning.

När man sedan ska renovera det gamla, energislukande huset till att bli lite mer klimatsmart väljer man att tilläggsisolera. Vanligtvis görs detta så effektivt att det inte blir någon luftgenomströmning alls – vilket också är meningen när man isolerar. Men ihop med ändringen av uppvärmning och därmed hur varmt det är på olika platser i huset åstadkommer så att det inte blir samma luftgenomströmning.

En försämrad luftgenomströmning ger en försämrad ventilation vilket medför så att fukten stannar kvar. Möglet kan växa till sig ifred. För den skull är det av stor vikt att man, när man finner att huset har drabbats av husmögel, går igenom ventilation och även dränering utanför huset ifall det rör sig om mögel i källaren eller i husgrunden. För att få en bättre dränering ska man avlägsna alla växter och all jord runt husknutarna och ersätta det med väldränerande material.

För att få undan husmögel ska man först undersöka hur stor del av huset som är drabbat. Man kan då ta assistans av en mögeltekniker som använder sig av en så kallad mögelhund, en tränad hund som känner igen och märker ut mögel.

Det bästa sättet att fullkomligt bli av med mögel och också de hälsovådliga mögelsporerna och mykotoxinerna är att ta bort allt det angripna materialet och byta ut det. Ifall man har omfattande mögelskador, så att man ingalunda kan bo i huset förrän sanering har genomförts kan man erhålla statlig ekonomisk hjälp. Man ska då höra av sig till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i sin kommun som handlägger sådana ärenden.

Men mögel i hus kan alltså undvikas, ifall man renoverar samt bygger på korrekt vis! Helst även skyddar med Tvärstopp eller Fulstopp innan något sker.