Vanliga problem med krypgrund

En krypgrund är en variant av husgrund där det finns en antingen ventilerad eller oventilerad ficka mellan bjälklaget samt markytan, istället för källare. Detta innebär att huset isoleras främst från kyla. Det finns emellertid en hel del typiskt förekommande besvär med just krypgrunder som främst kommer ifrån genom fuktskador.

Sommarkondens är en typisk anledning för fuktskador, i synnerhet under sensommaren och inledningen av hösten när lufttemperatur och -fuktighet är som maximal. Eftersom krypgrunden har en lägre temperatur än omgivningen kommer den fuktiga luften att kondenseras och kan då ge upphov till fuktskador.

En annan anledning till fuktskador är byggrelaterade sådana, nämligen fukt som ansamlas vid själva byggandet av krypgrunden på grund av t.e.x. fukt i byggnadsmaterial alternativt på grund av nederbörd vid uppförandet. Fukten förblir då kvar i krypgrunden redan från byggnadstillfället. För att kringgå detta är det angeläget att man med detsamma tar bort allt organiskt material, så som jord, sågspån samt övrigt byggskräp som förekommer på byggarbetsplatsen.

Också översvämningar kan ge upphov till mögel- och fuktskador i en krypgrund och därmed i ett helt hus. Grundvattennivån kan bli så hög att den tränger upp och in i krypgrunden vid höga vattennivåer. Är krypgrunden byggd så att grundens utsida står lägre än själva krypgrunden och/eller dräneringen är felaktigt byggd så kan det ge upphov till att ytvatten rinner in i husgrunden. Det ska man också tänka på ifall huset är byggt på berg därför att det kan samlas vatten i gropar och fickor i berget vilket kan leda till ovannämnda besvär. Få reda på mer här

Oavsett vilken fuktskada så är utgången relativt lik – alltså röta, växten av mögel och spridningen av mikrobiella påväxter vilka inte endast kan vara direkt ohälsosamma för människor utan också skadar bland annat virket i bjälklaget. Mögel ger ifrån sig mögelsporer samt mögelgift, så kallade mykotoxiner vilka bägge enkelt tar sig in till områden där människor vistas och kan ge upphov till en rad skilda symptom. Det är även viktigt att ta i övervägande att dessa ämnen kan vara luktfria eller behövs i sådan ringa kvantitet för att ge upphov till bekymmer att det inte luktar!

Fuktskador i krypgrunden kan dessutom leda till spridning av illa lukt vilken efter en tid kommer att sätta sig i bjälklag och vidare upp i husets interiör. Även efter man har åtgärdat fuktskadeproblem samt mögelsanerat i både hus och krypgrund kan dålig lukt hålla sig kvar. Luktsanering kan ske med luftrenare eller ozonbehandling. Annars gäller tvätt av kläder, storrengöring av husets interiör, ommålning och så vidare. Efterhand kommer lukten då också att försvinna.

Förebygga är den bästa metoden, att behandla krypgrunden med Tvärstopp bidrar till ett extra skydd. För att fixa fuktrelaterade problem måste man tränga bort fukten. Detta genomförs lämpligast genom att avfukta grunden med hjälp av termisk och/eller mekanisk avfuktning i kombination med att installera ångspärr mot markytan och isolering av själva grunden för att motverka nya fuktskador.

Ifall man har fått mögelangrepp kommer proceduren bli mer komplicerad än att endast avfukta krypgrunden. Det definitivt säkraste sättet att ta bort mögel är att fullständigt eliminera och byta ut skadat material. Om man inte vill eller kan göra detta så fungerar det dessutom att rengöra angripna områden med fotokatalytisk rening, fogging eller helt enkelt med Fulstopp. Denna metod dödar svampen men risken finns att det finns kvar mykotoxiner i en krypgrund.